x
Gizem Kor
Food Engineer

Otellerde Kaynakların Yönetimi

Summary
ISO 22000 standardı kapsamında otellerde kaynaklar ile ilgili gerekli dokümanları içeren settir.Set içindeki dokümanlar: 1.''Kaynak Yönetimi Prosedürü'':Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, güncellenmesi ve devamlı geliştirilmesi için gerekli kaynakları nasıl sağladığının ve belirlediğinin tanımladığı prosedür 2.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Organizasyon Prosedürü'': Gıda güvenliği faaliyetlerini yürüten personel yetkinliklerinin tanımlandığı prosedür 3.'Gıda Güvenliği Ekibi Geçerli Kılma Formu'' gıda güvenliği ekibi yetkinliğinin değerlendirildiği format. İçinin doldurulması size bırakılmıştır. 4.''Hizmet Tedarikçisi Ön Değerlendirme Formu'':gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, işletilmesi ve değerlendirilmesi için dış uzmanların yardımından faydalanılıyor ise dış uzmanların yetkinliğinin değerlendirildiği form 5.''Eğitim Prosedürü'':Personel eğitim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiğinin ve eğitim ile eğitim değerledirme süreçlerinin işleyişinin tanımlandığı prosedür 6.''Eğitim Planı'': Yıllık eğitimlerin planlandığı format 7.'Eğitim Katılım Formu: eğitimlerin kayıt altına alındığı format 8.''Oryantasyon Kontrol Formu'' : Oryantasyon eğitimlerinin kayıt altına alındığı format 9.''Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu: Eğitimlerin değerlendirilmesi için için format 10.'Personel Memnuniyet Anket Talimatı'':Personel çalışma koşullarının uygunluğunun kontrolü nün nasıl yapıldığının tanımlandığı talimat 11.''Personel Memnuniyet Anketi'' : Memnuniyet ölçümlerinin nasıl yapıalcağını gösteren anket formatı 12.''Performans Değerlendirme Prosedürü: Personel performans etkinliğinin değerlendirilmesi işlemlerinin nasıl uygulanacağının tanımlandığı prosedür 13.''Performans Değerlendirme Formu: Değerlendirmenin kayıt edildiği form formatı 14.''Makina Ekipman Listesi': ''Altyapı kaynaklarının listelendiği içerisinde olabilecek ekipmanların listelendiği dokümandır. 15.''Dış Kaynaklı Doküman Listesi'' :Gıda güvenliği yönetim sisteminin yürütülmesinde kaynak olarak kullanılan dış dokümanların liste olarak verildiği dolu formattır. 16.''İletişim Prosedürü'' :Etkili iletişimin sağlanması için oluşturulan yöntemlerin tanımlandığı prosedürdür. 17.''Toplantı Tutanağı'': Toplantıları kayıt altına almanızı sağlayacak formattır. 18. ''Bilgi Aktarma Formu'' : Bigiyi başka departmanlara aktarmanızı ve bunu da kayıt altına almanızı sağlayacak formattır. 19.'Memorandum'': Bilgiyi aktarmak için kullanacağınız ve kayıt altına alacağınız ikinci bir formattır. 20. ''Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü: Dokümanların nasıl hazırlanacağı, dokümanların dağıtılması, revizyonu, imhası ve saklanması konularının açıklandığı prosedürdür. 21. "Eğitim Değerlendirme Formu" : Eğitimlerin değerlendirildiği formdur.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Talimat, Form, Liste, Plan
Tags
mutfak, otel, kaynak, kaynak yönetimi, gıda güvenliği ekibi geçerli kılma, hizmet tedarikçisi, eğitim, eğitim planı, eğitim değerlendirme, eğitim etkinliği, performans değerlendirme, personel memnuniyet, dış kaynaklı doküman, doküman ve kayıtların kontrolü
Attached Files
BİLGİ AKTARMA FORMU.docx
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ.docx
DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ.docx
EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU.docx
EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
EĞİTİM KATILIM FORMU.docx
EĞİTİM PLANI.docx
EĞİTİM PROSEDÜRÜ.docx
GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ GEÇERLİ KILMA FORMU.docx
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ORGANİZASYON PROSEDÜRÜ.docx
HİZMET TEDARİKÇİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU.docx
İLETİŞİM PROSEDÜRÜ.docx
KAYNAK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ.docx
MEMORANDUM.docx
ORYANTASYON KONTROL FORMU.docx
PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU.docx
PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.docx
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ.docx
PERSONEL MEMNUNİYETİ ANKET TALİMATI.docx
TOPLANTI TUTANAĞI.docx