x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Ön Gereksinim Programları Yönetimi- Gıda Sektörü

Summary
1.''Öngereksinim programları planı'' işletme içinde uygulanan gıda güvenliği temelindeki ön gereksinim programlarının tanımlandığı plandır. 2.1.''Dış alan standartları talimatı'' gıda işletmesinin dış alanında bulunması gereken şartların tanımlandığı talimattır. 2.2.''Tesis dış alan risk analizi'' Tesisin çevresinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirildiği dökümandır. 3.1.''İş hareket şeması-Ambalaj malzemesi'' İş prosesi boyunca ambalaj malzemelerinin hareketlerinin şematize edildiği dökümandır. 3.2.''İş hareket şeması-Atık'' İş prosesi boyunca atık hareketinin şematize edildiği dökümandır. 3.3.''İş hareket şeması-Personel '' İş prosesi boyunca personel hareketinin şematize edildiği dökümandır. 3.4.''İş hareket şeması-Su-Buhar-Gaz'' İş prosesi boyunca su ,buhar ve gaz hareketinin şematize edildiği dökümandır. 3.5.''İş hareket şeması-Ürün '' İş prosesi boyunca ürün hareketinin şematize edildiği dökümandır. 4.1.''Atık Yönetimi Prosedürü'' işletme içinde oluşan atıkların bertarafı için uygulanan metotların tanımlandığı dökümandır. 5.''Haşere Mücadele Talimatı'' işletmede uygulanan haşere mücadelesi uygulamasının detaylarının açıklandığı dökümandır. 6.1.''El Yıkama Talimatı'' personel ve ziyaretçiler için el yıkama uygulamasının detaylarının açıklandığı dökümandır. 6.2.''Personel Hijyeni Talimatı'' Personel hijyen gerekliliklerinin detaylarının açıklandığı dökümandır. 6.3.''Personel Hijyen Kontrol Formu'' Personel hijyen gerekliliklerinin kontrolüne dair oluşturulmuş bir formdur. 6.4.''Ziyaretçi Hijyen Talimatı'' Ziyaretçilerin hijyen gerekliliklerinin açıklandığı dökümandır. 6.5.''Ziyaretçi Kontrol Formu'' Ziyaretçilerin sahaya girmeden önce cevaplaması gereken soruların bulunduğu aynı zamanda tesis ile ilgili kuralların bildirildiği formdur. 7.1''Eğitim Planı'' tesis içinde uygulanacak olan eğitim programına dair oluşturulmuş bir plandır. 7.2.''Oryantasyon Eğitim Formu'' işe yeni başlayan personelin gıda güvenliği ve genel kurallar ile ilgili konularda bilgilendirildiği formdur. 7.3.''Eğitim Katılım Formu'' planlı yada plansız eğitimler için personelin eğitim aldığına dair imza ve eğitim detaylarının bulunduğu formdur. 8.1.''Periyodik Bakım Planı'' işletmede uygulanan tesis içi ve dışı bakım programlarının tanımlandığı bir plandır. 8.2.''Arıza Bildirim Formu'' Sahada oluşan makine arızalarının kayıt altına alındığı formdur. 8.3.''Arıza Takip Formu'' Formla takip edilen arızaların genel değerlendirmesinin yapılması için topluca kayıt altına alındığı formdur. 8.4.''Bakım Onarım Formu'' Arıza yada planlı bakım durumlarında makine ekipmana yapılan işlemler ve üretim öncesi uygunluk onaylarının kayıt altına alındığı formdur. 8.5.''Kalibrasyon Planı'' Tesiste kullanılan ölçme değerlendirme cihazlarının kalibrasyonlarının takviminin tanımlandığı plandır. 9.1.''Tahta Politikası'' tesiste kullanılan tahta malzemelerin neler olabileceği ve kullanım şartlarının tanımlandığı dökümandır. 9.2.''Cam ve Sert Plastik Politikası'' tesiste kullanılan cam ve sert plastik malzemelerin neler olabileceği ve kullanım şartlarının tanımlandığı dökümandır. 9.3.''Cam ve kırılgan malzeme kontrol listesi'' tesiste bulunan tüm cam ve kırılgan malzemelerin yerleri, durumları ve sayılarının tanımlandığı dökümandır. 9.4.''Cam ve kırılgan malzeme kontrol formu'' cam ve kırılgan malzemelerin tesis içinde kontrollerine dair oluşturulmuş formdur. 9.5.''Kesici ve Sivri Uçlu Nesne Politikası'' tesiste bulunan tüm kesici ce sivri uçlu malzemelerin neler olabileceği ve kullanım şartlarının tanımlandığı dökümandır. 9.6.''Kesici alet kontrol formu'' tesiste kullanılan kesici aletlerin sayısının ve uygunluk durumunun kontrol edildiği formdur
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat, Form, Risk Analizi, Plan, Şema
Tags
kalibrasyon, personel, ögp, dış alan, tesis, iş hareketi, oryantasyon, ziyaretçi eğitim, cam, tahta, kesici alet, el hijyeni
Attached Files
1.ÖNGEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI.docx
2.1DIŞ ALAN STANDARTLARI TALİMATI.docx
2.2TESİS DIŞ ALAN RİSK ANALİZİ.xlsx
3.1İŞ HAREKET ŞEMASI -AMBALAJ MALZEMESİ.docx
3.2İŞ HAREKET ŞEMASI -ATIK.docx
3.3İŞ HAREKET ŞEMASI -PERSONEL.docx
3.4İŞ HAREKET ŞEMASI -SU,BUHAR,GAZ.docx
3.5İŞ HAREKET ŞEMASI -ÜRÜN.docx
4.1ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
5.HAŞERE MÜCADELE.docx
6.1EL YIKAMA TALİMATI.docx
6.2PERSONEL HİJYENİ TALİMATI.docx
6.3PERSONEL HİJYEN KONTROL FORMU.docx
6.4ZİYARETÇİ HİJYEN TALİMATI.docx
6.5ZİYARETÇİ KONTROL FORMU.docx
7.1EĞİTİM PLANI.docx
7.2ORYANTASYON EĞİTİM FORMU.docx
7.3EĞİTİM KATILIM FORMU.docx
8.1PERİYODİK BAKIM PLANI.xlsx
8.2ARIZA BİLDİRİM FORMU.docx
8.3ARIZA TAKİP FORMU.docx
8.4BAKIM ONARIM FORMU.docx
8.5KALİBRASYON PLANI.xlsx
9.1TAHTA POLİTİKASI.docx
9.2CAM VE SERT PLASTİK POLİTİKASI.docx
9.3CAM VE KIRILGAN MALZEME KONTROL LİSTESİ.docx
9.4CAM VE KIRILGAN MALZEME KONTROL FORMU.docx
9.5KESİCİ VE SİVRİ UÇLU NESNE POLİTİKASI.docx
9.6KESİCİ ALET KONTROL FORMU.docx